Sviatosť

manželstva

Manželstvo vzniká ako zväzok na základe slobodného súhlasu obidvoch strán. Tento dobrovoľný akt vôle je pre uzatvorenie manželstva absolútne posledný a nevyhnutný (porov. KKC 1638).

CCEO KÁN. 776 – § 1. Manželská zmluva ustanovená Stvoriteľom a vybavená jeho zákonmi, ktorou muž a žena neodvolateľným osobným súhlasom ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života, je svojou prirodzenou povahou zameraná na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí.

Chceme prijať tajomstvo (sviatosť) manželstva

Snúbenci, ktorí chcú prijať sväté tajomstvo manželstva, nech to nahlásia na farskom úrade aspoň tri mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša.